Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Garden Hotel Domaša a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Garden Hotel Domaša si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.


Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.


Používanie stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť Garden Hotel Domaša umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.


Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti Garden Hotel Domaša, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Garden Hotel Domaša nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.


Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti Garden Hotel Domaša v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.


Nezáväzná objednávka

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení "nariadenia GDPR" a "zákona č. 18/2018 Z. z." o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Informácie o autorských právach

Copyright © Garden Hotel Domaša. Všetky práva vyhradené.